• Физически лица с мотивация да повишат финансовите си познания и финансовата си култура и да добият умения за управление на личните си финанси, както и да се ориентират и да вземат информирани решения при взаимоотношенията си с финансовите институции. За тях се организират подходящи по форма и продължителност семинари и обучения;
  • Различни социални и възрастови групи от населението с аналогични потребност и мотивация;
  • Бизнес-организации, независимо от големината им (микропредприятия, малки и средни предприятия,големи компании), от предмета им на дейност и от правната им форма . За тях се предлагат консултантски услуги и обучения (индивидуални или групови).