• управление на личните финанси;
  • финансирането и инвестициите на бизнес-организациите, независимо от големината им и правната им форма;
  • управлението на риска на бизнес-организациите;
  • разработването и оценката на инвестиционни проекти;
  • финансовия анализ;
  • управлението на корпоративните резултати;
  • управлението на устойчивото развитие и устойчивия растеж на бизнес-организацииите.